5 வித்யாசமான Gadgets | Amazon gadget Under 250 Rupees !

Invite your friends – Get free tokenised stocks with Currency: https://go.currency.com/visit/?bta=37397&nci=7427&utm_campaign=Boo%20Tech

boo mart:
Telegram – https://t.me/Boo_Mart

Buy link :
1st gadget – https://amzn.to/3o7foN5
2nd gadget – https://amzn.to/3AFV7my
3rd gadget – https://amzn.to/3rW08DP
4th gadget – https://amzn.to/3HdizKq
5th gadget – https://amzn.to/33Y4eTK

Business email: boohacksandtips@gmail.com

Instagram – https://www.instagram.com/boo_tech

Twitter- Twitter- https://twitter.com/Boo_TechYT

facebook-http://bit.ly/Boohacks_FB

Our vlog channel – https://www.youtube.com/Boopathi

if you want to help our channel use this link to buy❤❤

Amazon – http://amzn.to/2gmAa7O

Gears I use:
My Main Camera:https://amzn.to/2RK5opG
My Canon 24mm Lens: https://amzn.to/2Ge9F3w
My Canon 50mm Prime Lens:https://amzn.to/2UMqshr
My Main Mic: https://amzn.to/2SkglDW
My Lav Mic: https://amzn.to/2UMreuR
My Main Tripod: https://amzn.to/2UL7lnI
My vlogging mic: https://amzn.to/2SemjpF