యమా ఘాటైన పులావ్ తినాలనుకుంటే బెస్ట్ ఈ ఆవకాయ పులావ్ | Trending Avakaya Veg Pulao recipe@Vismai Food

యమా ఘాటైన పులావ్ తినాలనుకుంటే బెస్ట్ ఈ ఆవకాయ పులావ్ | Trending Avakaya Veg Pulao recipe | Avakaya veg pulav | Avakai pulav | Veg pulav | Veg pulao | Avakaya veg fried rice | @Vismai Food
#avakayapulao #vegpulao #vismaifood

For detailed recipes with Ingredients and Methods in English & Telugu visit https://www.vismaifood.com/

Hello Foodies ,

Today we are going to see how to make restaurant trending recipe – Avakaya veg pulao. Making of this which follow is very easy simple with very few ingredients and steps. This Avakai veg pulao recipe starts with Priyanka of biryani masala followed by veggies then rice and special ingredient Avakaya then boil this on medium flame for 3 whistles and rest it for 20 mins to make the delicious Veg Avakaya pulav. Hope you try this Yummy recipe at your home and enjoy, If so please do share those recipe pics to our Instagram handle.

Our Other Recipes :
Yakhni Pulao : https://youtu.be/4WqnM4SrlDE
Hyderabadi Chicken dum biryani: https://youtu.be/nf9tq7cNkTQ
Boneless chicken dum biryani: https://youtu.be/0i-UVRxkDfE
Muslims wedding style biryani: https://youtu.be/0apQP_52knQ
Mughulai chicken dum biryani : https://youtu.be/Nrh6A4LD4Bw
Easy chicken pulav : https://youtu.be/leilthGjfrY
Chicken tikka dum biryani : https://youtu.be/mG3emdMgB-o
kushka biryani rice : https://youtu.be/aGkd7cdLsnw
Chicken Mandi Biryani: https://youtu.be/rrCmjaO9pEE
Andhra style Natu Kodi Biryani: https://youtu.be/t82Kc0bk03U
Tomato Dhum Chicken curry: https://youtu.be/WaizGMBQPZo

Follow us on Social Media:

https://twitter.com/VismaiF
https://www.instagram.com/vismaifoodies/
https://www.facebook.com/Vismai-Food-

Vismai Food Team:
Executive Producer: Swetha Paruchuri
Music: Kalyani Malik
Camera: Phani Sudhir
Editing: Surya, Teja.Paruchuri
Social Media Manager: Parthasarathi