ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കേബിൾ കാർ യാത്ര | EPI 18 | Kashmir Trip 2 | Jelaja Ratheesh |

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ളതും ഉയരംകൂടിയതുമായ കേബിൾ കാർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഗുൽമർഗ്, Gondola. ഇതിന് 2 ലെവൽ ആണ് ഉള്ളത് .

Asia”s largest and highest Cable car Project, Gulmarg , Gondola is the top attraction in Gulmarg.
The Cable car ride takes places in two level.
Phase 1 and Phase 2
#puthettutravelvlog #jelajaratheesh

Follow us:-
Facebook: https://www.facebook.com/puthettutravelvlog
Instagram: https://www.instagram.com/puthettutravelvlog/