15 நாள் சாப்பிடுங்க நரம்பு முடிச்சு நரம்பு சுருட்டல் (வெரிகோஸ் வெயின் ) நரம்பு வீக்கம் சரியாகிவிடும்

Hey Friends!!! I live in a village in India. I started this channel to record all the beauty and home remedies practiced in our village for thousands of years. In this channel I upload natural beauty tips, Hair care tips, Skin care tips, Weight loss tips, Teeth care tips, Foot care tips, Indian traditional home…… Read More