ஒரு ஸ்பூன் நரம்பு வலி வீக்கம் அல்சர் நெஞ்செரிச்சல் மூட்டு வலி வாதம் நரம்பு தளர்ச்சி சரியாகிவிடும்

Hey Friends!!! I live in a village in India. I started this channel to record all the beauty and home remedies practiced in our village for thousands of years. In this channel I upload natural beauty tips, Hair care tips, Skin care tips, Weight loss tips, Teeth care tips, Foot care tips, Indian traditional home…… Read More